ტრენერები
მიხეილ ქურდოვანიძე (cv)
სოფიო გაბელაია (cv)
თეა კაველიძე (cv)
თეონა კოჭლამაზაშვილი (cv)
ლიანა  კაჟაშვილი (cv)