თანამედროვე სამართლის ელექტრონული ჟურნალისათვის სტატიების მიღება დაიწყო.
იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრის ელექტრონული "თანამედროვე სამართლის ჟურნალისათვის" დაიწყო  
სტატიების მიღება. მიმდინარე წლის 13 თებერვლიდან 01 მარტის ჩათვლით მსურველებს შეუძლიათ მოგვაწოდონ  
დასრულებული სტატია სამეცნიერო პერიოდული ,,თანამედროვე სამართლის ჟურნალის“ 2018  წლის  I გამოცემისათვის.  

1. ჟურნალში სამეცნიერო სტატიის  წარმოდგენის უფლება აქვთ:  იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს და პრაქტიკოს  
იურისტებს.  
2. ავტორებმა სტატიის გამოქვეყნებისათვის  ელექტრონული ფორმით  უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
ა) სტატია (სრული ტექსტი ქართულ ენაზე);  ბ) ანოტაცია (ქართულ ენაზე) არაუმეტეს 250 სიტყვა.

3. ელექტრონული ჟურნალისათვის შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს სტატია მხოლოდ  მისი პირველადი პუბლიკაციის  
მიზნით, რომელიც არ არის სხვაგან გამოქვეყნებული.  

4. ავტორი ვალდებულია დაიცვას ჟურნალის ციტირების სტილი და სტატიის მიმართ მოქმედი სახელმძღვანელო პრინციპები   
(იხილეთ დანართი).  

5. სტატიის ქართული ტექსტი შესრულებული უნდა იყოს  Sylfaen_12  ფონ­ტით, უცხო­­ენოვანი ტექსტი - Times  New  Roman_12  ფონ­­
ტით ,  სქოლიო -იმავე ფონტების 10 ზო­მით, სტრიქონებს შო­რის დაშორება - ერთი ინტერვალი.

  6. სტატიებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაძლებელია  მხოლოდ ელექტრონულად, მისამართზე:    
nino.lipartia@gmail.com; econtact.lpdc@gmail.com,  დამა­ტები­თი ინფორ­მაცი­­ისათვის  მოგვწერეთ ან  დაგვიკავშირდით ტელეფონის  
ნომრებზე:599724751.